Kosárban lévő termékek
Csomagautomatába 30 ezer Ft feletti vásárlásnál a szállítás ingyenes!

Rendelésed

A kosarad üres!

Általános felhasználási feltételek

Munkatársaink mindenkor betartják az árukereskedelem tisztességes etikai normáit. Bármilyen felmerülő probléma esetén a vevők érdekeinek maximális figyelembevételével járnak el. A termékismertetőknél leírtakat oly módon terveztük, hogy semmiképpen ne adjunk félreérthető információkat. Ha mégis bármi elírást, hibát találsz, kérjük jelezd felénk!

Garancia

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A garancia időtartama termékenként más és más lehet, ezt a termék adatlapján jelezzük. Amennyiben a termék garanciális időn belül, üzemszerű használat mellett meghibásodik, úgy a hiba elhárítására az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek és szakszervizünk által biztosított szerviz háttér áll rendelkezésre.

A jótállást kizáró tényezők

A számlán vagy az azonosító címkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be: Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár. A jótállást kizáró tényezők körében felsoroltak bizonyítása, illetve annak bizonyítására a jótállás időtartama alatt, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a szolgáltatót terheli.

Egyéb jogi szabályozások

Távszerződés

A szerződés tárgya webshopban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Notebook BP Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Notebook BP Kft., mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Miskolci Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26)Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Notebook BP Kft. nem iktatja.

Panaszok ügyintézése

A vásárló panaszát írásban jelezheti (Elérhetőségek a Kapcsolat oldalon). A panasz bejelentéséről jegyzőkönyv készül. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest IV kerületi Járás
Járás vezetője: Dr. Balogh Szilvia
Cím: 1042 Budapest, István út 15.
Telefonszám: +36 1 231 3101

A kereskedelmi és iparkamara békéltető testülete
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Továbbá:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Adatvédelem

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 85. § (1)Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Notebook BP. Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 

  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a gamer.shop.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Notebook BP Kft. székhelye: 1132 Budapest, Váci út 18.

2. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő megrendelőivel kapcsolatban az ügyfél neve, lakcíme vagy munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, a megrendelés adatai (megrendelt termék, a fizetés adatai, a szállítás helye).

3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

4. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

5. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Notebook BP kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

7. Adattovábbítás
Személyes adatokat a 5. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az 
Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak 
rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések 
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban 
fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá  arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhetők: 1132 Budapest, Váci út 18.; info@gamer.shop.hu. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból felhasználják, név- és lakcímadatait az Adatkezelő a jövőbeni adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

9. Jogérvényesítési lehetőségek: Felhasználó/vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest IV kerületi Járás:
Járás vezetője: Dr. Balogh Szilvia
Cím: 1042 Budapest, István út 15.
Telefonszám: +36 1 231 3101

A kereskedelmi és iparkamara békéltető testülete:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: info@gamer.shop.hu
Postai úton: Notebook BP Kft. 1132 Budapest, Váci út 18.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Ajánlati kötöttség:

Amennyiben a szolgáltató által küldött megrendelést visszaigazoló e-mail az igénybevevőhöz legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A gamer.shop.hu oldala teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A portal bármely részét kimásolni, nyilvánossághoz közvetíteni a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon tilos.

A kiadó korlátlan engedélyt ad a közölt hírek címeinek és összefoglalóinak átvételére, a közölt információk átvételekor a hírek forrásának (gamer.shop.hu) feltüntetése kötelező!

A szállítási feltételeket és a vásárlás leírását a Szállítási Feltételek menüpont tartalmazza.

Cégadatok

Cégnév: Notebook BP Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.
Adószám: 22774547-2-41
Közösségi adószám: HU22774547
Cégjegyzékszám: 01-09-971099
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@gamer.shop.hu

Jogi Közlemény:
A weboldalon feltüntetett linkek (melyek egy másik weboldalra vezetik át a Felhasználót) törvényi követelményeknek való megfelelését, a feltüntetett információk jogszerűségét a Notebook BP Kft. nem köteles vizsgálni és ennek megfelelően felelősségre sem vonható.

A másik weboldalon feltüntetett törvénysértő tartalmak miatt, a másik weboldal üzemeltetője vonható felelősségre a hatályos jogszabályok értelmében.

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Iroda: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Telefonszám: +36 70 362 4785
E-mail: support@rackforest.hu

Vásárlás menete

Általános tudnivalók a gamer.shop.hu online webshop használatával kapcsolatban

1. A webshop rendszer folyamatosan frissül

Minden esetben a Magyarországon elérhető gamer termékek körét igyekszünk bemutatni. Változnak persze a termékek, áraik és a pillanatnyi elérhetőségük is.

 

2. A termékek szállítási ideje

A termékek adatlapján feltüntetjük készletünk állapotát, így tájékoztatást tudsz kapni arról, hogy a kiválasztott tétel milyen gyorsan lehet a Tied.

Ha a termék mellett RAKTÁRON Rendelhető feliratot látsz, mellette tájékoztatást kaphatsz arról, hogy melyik munkanapon tudod várhatóan átvenni a kívánt tételeket (például: Rendelhető szerdára).

 

3. Vásárlás, rendelés menete

A gamer.shop.hu oldalon a termékek böngészése, a termékkatalógus használata regisztráció nélkül használható.

Amennyiben valamelyik terméket meg szeretnéd vásárolni/rendelni akkor a termék mellett található KOSÁRBA TESZEM gombra kell kattintanod. A termék ekkor a kosárba kerül. Ha több terméket szeretnél még a kosárba helyezni, akkor nyugodtan folytasd tovább a böngészést és a következő megvásárolni kívánt terméket ugyanilyen módon helyezheted a kosárba.

A kosarat a felső menüsor jobb szélén bármikor elérheted.

KOSÁR TARTALMA

A kosárban szereplő termékek törlésére és darabszámának módosítására is van lehetőséged. A kosár tartalmának törléséhez az ár mellett található kuka ikont használhatod. A webáruházba való visszalépéshez a Folytatom a vásárlást gombot használhatod.

Amennyiben rendelkezel kuponkóddal, írd be a „Váltsd be kuponod” mezőbe és nyomj egy entert.

A vásárlás véglegesítéséhez a PÉNZTÁRHOZ gombra kell kattintanod.

Amennyiben regisztrált vásárló vagy, jelentkezz be! Ha még nem jártál nálunk, akkor töltsd ki az adataidra vonatkozó mezőket.

 

ÁTVÉTEL MÓDJA

Válaszd ki az átvétel módját. Több lehetőség közül is választhatsz:

-Házhoz szállítás: csomagodat a DPD futárszolgálat viszi, Magyarország területén a díja 1490 Ft. Amennyiben új vásárló vagy, írd be a szállítási címet (címzett neve, irányítószám, település, utca, házszám, emelet).

-Csomagautomata FOXPOST, a díja 990 Ft. Kollégáink minden esetben tájékoztatnak arról, hogy csomagod befér-e a csomagautomatába. A legördülő listából válaszd ki a hozzád legközelebb eső FOXPOST automatát, hogy kényelmesen át tudd venni a csomagot. Amint a csomag beérkezett az automatába SMS-ben (arra a telefonszámra, melyet a rendeléskor adtál meg) fogsz kapni egy egyedi kódot, amivel ki tudod nyitni az automata megfelelő ajtaját. Az SMS tartalmazza a pontos átvételi határidőt (nap, óra, perc), ameddig a csomag átvehető az automatából. További részletek a FOXPOST csomagautomata csomagátvételről az alábbi linken: www.foxpost.hu/ugyfelszolgalat#faq-3

 

ADATOK

Töltsd ki és ellenőrizd a „Megrendelő adatai”-t (vezetéknév, keresztnév, mobil szám, e-mail cím, e-mail cím újra) és a „Számlázási cím”-et (címzett neve, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, adószám-cégek számára)

 

FIZETÉSI MÓD

Válaszd ki, hogyan szeretnél fizetni:

-Online bankkártyás fizetés: biztonságos és azonnali fizetés az OTP Bank SimplePay felületén (további részletek a 4-es pontban)

-Előreutalás: az utalással kapcsolatos információkat a rendeléskor megadott e-mail címre küldjük. Utalás előtt kérlek várd meg kollégánk jelentkezését!

-Utánvét:

o Házhoz szállítással: az utánvétes fizetési mód díja 790 Ft, melyet automatikusan hozzáadunk a kosár tartalmához. Utánvét esetén csak készpénzzel lehet fizetni a futárnál és maximum 300.000 Ft összegig. Továbbá utánvétes megrendelést csak bruttó 500.000 Ft alatti megrendelés esetén lehet beállítani.

o FOXPOST csomagautomatánál: az utánvét összegét az automatánál bankkártyával lehet kiegyenlíteni

 

ADATOK ELLENŐRZÉSE

Az utolsó pontban ellenőrizd le a teljes megrendelésed. Itt van lehetőséged megjegyzést írni nekünk vagy a futár számára.

A megrendelés véglegesítése előtt el kell fogadnod

- a Szállítási és felhasználási feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot,

- valamint azt, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Ha mindent rendben találtál, a MEGRENDELEM gombra kattintva élesítheted a kívánt rendelést.

A rendszer automatikusan küld egy e-mailt a vásárlásról, azonban egy megrendelést akkor tekintünk részünkről befogadottnak, amint a kollégáink ellenőrizték és írásban vagy telefonon visszaigazolták azt. A visszaigazolás tartalmazza az érkezés várható időtartamát is. Mindenképpen várd meg kollégánk jelentkezését!

A szerződési és felhasználási feltételeket az Általános Felhasználási Feltételek menüpont tartalmazza.

 

4.Az online bankkártyás fizetés működése

Az online megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét bankkártyával is kifizetheted. Webáruházunk részére az OTP SimplePay biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Melyek a tranzakció lépései?

1. A „Fizetés” gombra kattintva átkerülsz a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítod a tranzakciót.

2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizd az adatok helyességét.

3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

4. A fizetés eredményéről e-mail útján is értesítést kapsz, valamint visszairányítanak a szolgáltató oldalára.

A webáruházunk a kártya és számla adataidat nem látja, annak nem vagyunk birtokában.

http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

 

5.Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „db” mező előtt található adatbeviteli mezőbe írd be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánod a kosárban található termékeket, akkor nyomd meg az ár mellett található kuka ikont.

 

6.A megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

 

7.A megrendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása minden nap 9-20 óra között történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelésüket, mely a következő napon kerül feldolgozásra. Ünnepi és kiemelt akciós időszakokban előfordulhat némi csúszás, igyekszünk mielőbb teljesíteni a megrendeléseket!

Gyors szállítás

Gyors szállítás

Vedd át csomagod otthonodban, akár már a rendelésed másnapján.
Ingyenes szállítás!

Ingyenes szállítás!

Csomagautomatába, 30.000 Ft feletti rendelés esetén!
Elismert márkák

Elismert márkák

Gondosan válogatott paletta a világmárkák legjobb termékeivel.
Biztonságos fizetés

Biztonságos fizetés

Használd az OTP SimplePay-t az egyszerű, és biztonságos vásárláshoz.